Welkom bij BOSMANS NV - Bertem

NL

Algemene voorwaarden

U bevindt zich hier: Home > Algemene voorwaarden

1. Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van de firma te Bertem ten laatste op de aangeduide vervaldag.

2. De goederen reizen op risico van de koper zelfs indien de zending franco geschiedt. De koper is gehouden bij aankomst deze te controleren op manco en andere schade. Geen enkele klacht zal aanvaard worden 24 uur na ontvangst van de goederen.

3. De geleverde goederen blijven steeds onze eigendom tot volledige betaling van de factuur. Vervallen facturen, met betrekking tot landbouw worden vereffend met de erop volgende oogst.

4. De schadeloosstelling van elke gegronde klacht zal nooit de gefactureerde waarde van de goederen overschrijden en wij kunnen in geen geval verplicht worden tot betaling van enige schadevergoeding.

5. ln geval van wanbetaling heeft de verkoper het recht na ingebrekestelling het contract te verbreken. De koper is in dit geval schadevergoeding verschuldigd voor geleden verlies en de gederfde winst die forfaitair en onroepelijk op 30% van de totale waarde van het contract wordt bepaald.

6. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal zonder noodzaak van ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van het factuurbedrag met een minimun van 50 EUR onverminderd de verwijlinteresten met een minimum van 12% en van de gedingkosten niet inbegrepen in dit bedrag. Voor alle geschillen is alleen het Belgisch recht toepasselijk en zijn alleen de rechtbanken te Leuven bevoegd.

Marktprijzen

Synagra
  25-1 24-1 23-1 22-1 21-1 20-1
TARWE -- -- -- € 207,00 € 208,50 € 213,00
ESCOURGEON NL -- -- -- € 198,00 € 199,50 € 202,00
MAÏS INDIFÈNE NL -- -- -- € 204,00 € 203,50 € 209,00
MAÏS HUMIDE 30% NL -- -- -- -- -- --
Matif - Euronext